slide

Makaleler - Sıkça Sorulan Sorular

Gösterim: 5244
Yazdır

KEP hizmet sağlayıcısı (KEPHS) vasıtasıyla elektronik iletilerin ;

ilişkin hukuken geçerli delil sağlayan, e-postanın gelişmiş şeklidir.

 

 

KEP Çalışma Modeli

 

 

 

KEP Kullanım Alanları

 

Kayıtlı Elektronik Posta Mevzuat

14.02.2011 tarihli ve 27846 sayılı ve Resmi Gazete;

 • MADDE18- (3) Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye,sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veyaihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.
 • MADDE1525-(2)Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere,işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.
25 Ağustos 2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete;
 • Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ
16 Mayıs 2012 tarih ve 28294 sayılı Resmi Gazete;
 • Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ
06.06.2012 tarih ve 2012DK-15259 sayılı Kurul Kararı;
 • Kayıtlı Elektronik Posta Sisteminde Kullanılan İşlem Sertifikasına İlişkin Usul ve Esaslar
06.03.2013 tarih ve 28579 sayılı Resmi Gazete;
 • Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
 
KEP YÖNETMELİĞİ İŞ AKIŞLARI

KEPHS Olmak - Nasıl Başvurulur?


KEPHS Olmak İnceleme ve YetkilendirmeKEP Hesabı - Nasıl Başvurulur?KEP Hesabı - Kullanıma Açma

 • KEP hesabı sadece alıcı veya hem alıcı hem gönderici olarak kullanılabilir.KEP Hesabı - Kullanıma KapatmaKEPHS - Faaliyetine Son VerilmesiKEP Çalışma Modeli

 • Sakla - İlet:

KEP iletilerinin, alıcının veya göndericinin KEP hesaplarına doğrudan ulaştırıldığı KEP çalışma modeli.

 • Sakla - Bildir:

KEP iletilerinin KEPHS’ nin sistemlerinde tutulduğu ve alıcının ya da göndericinin söz konusu iletilere erişebilmesini temînenKEP hesaplarına bir bağlantı adresinin ulaştırıldığı KEP çalışma modeli.

 

KEPHS'nin Yükümlülükleri

 • Sakla-ilet ve sakla-bildir çalışma modellerinin biri veya her ikisi ile hizmet vermek.
 • Güvenilir bir kimlik doğrulama mekanizması tesis etmek.
 • KEP hesabının kapatılmasına ilişkin taleplerin alınması ve derhâl gerçekleştirilebilmesi için 7/24 hizmeti sunmak.
 • KEP sisteminin tüm süreçlerine ilişkin günlük kayıtlarının, KEP hesabının ve bu hesap üzerinden verilen hizmetlerin güvenliğini, gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak ve kayıt altına almak.
 • Kişisel verilerin korunması için gerekli tedbirleri almak.
 • KEP iletilerini ve KEP delillerini ilgili KEP hesabına anlaşılabilir ve okunabilir bir şekilde iletmek.
 • Hesap sahibinin talebi hâlinde, KEP hesabına gelen iletilerin teslim alınmasına ilişkin bilgileri, alternatif iletişim kanalları üzerinden bildirmek.
 • KEP sistemine ilişkin ana ve yedek sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulundurmak.
 • Hesap sahibinin KEP hesabına bir ara yüz üzerinden erişilebilmesini, iletilerin okunabilmesini ve gönderilebilmesini sağlamak. 
 • KEP rehberini tüm hesap sahipleri ve işlem yetkililerinin erişimine 7/24 kesintisiz açık ve güncel tutmak
 • KEP sisteminin tüm süreçlerine ve işleyişine ilişkin bilgi, belge ve elektronik verileri en az 20 yıl süreyle saklamak.
 • Sözleşmenin veya taahhütnamenin yenilenmemesi durumunda KEP hesabının kullanıma kapatılacağına ilişkin hesap sahibini ve işlem yetkilisini sözleşme veya taahhütname süresinin sona ermesinden 3 ay önce uygun iletişim kanallarından en az birisi ile bilgilendirmek.
 • KEP sistemindeki tüm imzalama süreçlerinde ESHS’ler tarafından KEPHS için oluşturulan işlem sertifikasını kullanmak.


Hesap Sahibinin Yükümlülükleri

 • KEP hesabı başvurusu için gerekli olan bilgi ve belgeleri tam ve doğru olarak KEPHS’ye vermek.
 • Başvurusunda KEP hesabını sadece alıcı veya hem alıcı hem gönderici olarak kullanacağını KEPHS’ye açıkça belirtmek.
 • Başvurusunda sakla-ilet ve sakla-bildir çalışma modellerinden hangisi ile hizmet alacağını açıkça KEPHS’ye belirtmek.
 • KEP hesabı bilgilerinde olan değişiklikleri, KEPHS’ye derhâl bildirmek.
 • KEPHS ile imzaladığı sözleşmede veya taahhütnamede belirtilen hüküm ve koşullara uygun hareket etmek.
 • Kimlik doğrulama amacıyla kendisine verilen bilgileri korumak, üçüncü kişilerle paylaşmamak ve başkasına kullandırmamak.

 

KEP Tebliği Teknik Kriterler

 • KEPHS, ETSI TS 102 640 standardına uyar.
 • KEPHS, elektronik imza, işlem sertifikası ve özetleme algoritmalar konusunda “Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ”in 6 ncımaddesinin (b) ve (c) bendinuyar.
 • KEPHS; KEP uygulama esaslarını ETSI TS 102 640 standardına uygun olarak hazırlar.
 • KEPHS, her KEP hesabı için en az 100 MB depolama alanı sunar.
 • Kullanıcı iletilerinin büyüklük sınırlaması 10 MB’denküçük olamaz. 
 • Depolama alanı dolduğunda KEPHS ileti gönderilmesini engelleyebilir ancak alınmasını engelleyemez.
 • KEPHS, güvenlik kriterlerine ilişkin olarak;
 1. ETSI TS 102 640,
 2. TS ISO/IEC 27001 veya ISO/IEC 27001,
 3. BS 10012, (Veri Güvenliği)
 4. ISO/IEC 27031,(Bilgi ve İletişim Güvenliği İş Sürekliliği) standartlarına uyar.
 • KEPHS, engelli kişilerin KEP sisteminden yararlanmalarını sağlamak amacıyla W3C’nin “Web erişilebilirlik girişim yönergesi” (Web Content Accessibility Guidelines)’ne uyar.

 

Belgeler

MADDE 10 –(1) KEPHS;

a) TS ISO/IEC 27001 veya ISO/IEC 27001 standardına uygunluğunu,
b) Elektronik imza oluşturma araçlarının;
   i. FIPS PUB 140-2’ye göre seviye 3 veya üzerinde olduğunu veya
   ii. CWA 14167-2’de belirtilen kriterlere uygunluğunu veya
   iii. CWA 14169 standardına uygun ve TS ISO/IEC 15408 (-l,-2,-3)’e veya ISO/IEC 15408 (-1,-2,-3)’e göre en az EAL4+ seviyesinde olduğunu yetkili kurum veya kuruluşlardan alınan belgelerle belgelendirir.

(2) KEPHS, BS 10012 ve ISO/IEC 27031 standartlarına uygunluğunu Kuruma beyan eder.

 

 

KEP Hesapları

Adres Yapısı

Y : 01-99 arasından atanan iki basamaklı bir sayı

Kurumsal Başvuru: Bir tüzel kişiliğin çalışanları veya müşterileri veya üyeleri veya hissedarları adına yaptığı KEP hesabı başvurusu

 • Adına başvuruda bulunulan kişilerin KEP hesabı talepleri kurumsal başvuru sahibi tarafından yazılı olarak belgelendirilecek
 • KEP hesabı adresi verilecek kişiye ait kimliğin doğru ve güvenilir biçimde tespit edilmesinden KEPHS sorumlu olacak.Örnek Adresler

KEP Rehberi

KEPHS;

 • Gerçek kişinin rehber kaydına, hesap sahibinin onayını alarak KEP rehberinde yer verir.
 • Tüzel kişinin rehber kaydına, tüzel kişinin onayını almaksızın KEP rehberinde yer verir.
 • Her KEP hesabı için sadece bir tane rehber kaydı oluşturur.
 • KEP rehberine ilişkin tüm bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlayarak ilgili mevzuat ile belirlenen süre boyunca saklar.
 • KEP rehberine yetkisiz erişimleri engeller.
 • KEP rehberini, sadece hizmet aldığı KEPHS vasıtasıyla göndericiler sorgulayabilir.
 • KEPHS, göndericiden gelen sorgu talebini derhal alarak, kendi KEP rehberinde sorgulama, diğer KEPHS’lerin rehberine iletme, sorgu sonucunu alma ve sorgu sonuçlarını birleştirerek anlaşılabilir bir şekilde hesap sahibine sunma işlemlerini gerçekleştirir.
 • KEPHS, bir rehber sorgusu sonucunda birden fazla kişiye ait kayıt bulması halinde sorgu sonucunu bildirmez ve sorgu sonucunun tek kişiye ait rehber kaydı veya kayıtlarına indirgenmesi için kullanıcıdan yeni rehber alanlarını girmesini ister. Sorgulanan gerçek bir kişinin rehber kaydı ise ve T.C. Kimlik Numarası hariç bütün rehber alanları ile sorgu sonucu bir tek gerçek kişiye indirgenemiyorsa, T.C. Kimlik Numarası alanı ile sorgulama devam ettirilir.
 • KEPHS, kendisine diğer KEPHS tarafından bildirilen KEP hesabı adresi alanına ilişkin sorgu sonucunu ilgili göndericiye ilettikten sonra kendi sistemlerinden siler.
 • KEPHS, kendisine gelen KEP rehber sorgusuna ilişkin sadece KEP hesabı adresi alanını sorgu sonucu olarak bildirir.


Yürürlük

25 Ağustos 2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin yürürlük tarihi 1 Temmuz 2012’dir.

KEPHS olmak isteyenler 1 Mayıs 2012 tarihinden itibaren Kuruma başvuruda bulunabilmektedir.


Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcıları

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT)
TNB Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Ticaret A.ŞŸ. (TNB KEPHS)
TÜRKKEP Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TÜRKKEP)
e-Tebligat

19/01/2011 tarihli ve 6099 sayılı Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

MADDE 1– 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 1inci maddesi değiştirilmiştir.

 • Kazaîmerciler, (Mahkemeler)
 • 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri (TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar)
 • (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (Üniversiteler, SSM,TSE)
 • (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (BTK)
 • (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, (SGK, Türkiye İş Kurumu)
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Barolar, Noterler)

tarafından yapılacak elektronik ortam da dâhil tüm tebligat, bu Kanun hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılır.

MADDE 2– 7201 sayılı Kanuna 7nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Elektronik tebligat:
MADDE 7/a–(1)Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir.
(2) Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.
(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.
(4) Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 18 –Bu Kanunun;

a) 1 inci maddesiyle değiştirilen 7201 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yer alan elektronik ortamda tebligata ilişkin hüküm yayımı tarihinden bir yıl sonra,
b) 2 nci maddesiyle 7201 sayılı Kanuna eklenen 7/a maddesinin sermaye şirketlerine elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu getiren ikinci fıkrası yayımı tarihinden iki yıl sonra, maddenin diğer fıkraları yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girer.

19 Ocak 2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı

 • Tebligatı çıkaran merciler, elektronik tebligat adresi almak için İdareye (PTT) başvuruda bulunacak ve elektronik tebligat mesajını İdare tarafından verilen elektronik tebligat adresi (KEP) aracılığıyla İdareye iletir.
 • Elektronik tebligat hizmetinden yararlanacak muhatap, elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi edinir.
 • Gerçek kişi muhataplar, güvenli elektronik imza vasıtasıyla elektronik tebligat adresi almak için hizmet sağlayıcılara başvuru yapabilir.
 • Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır.
 • Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhatapların, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur.

*Servis Takip Sistemi Açıldı*

Arama yap

Hızlı Gönder

Facebook'ta Bizi Bulun

Burdasınız :    Ana SayfaMakalelerMakaleler - SSS5651 YASASI (5651 Sayılı Kanun) ve LOG ÇÖZÜMLERİ

Bayiler & Markalar

Abone Ol

Kampanya ve Fırsatlardan Haberdar Ol!

İletişim Bilgileri

Telefon : 0(452) 222 28 66

Fax : 0(452) 222 28 67

GSM : +90 530 305 44 84

Mesaj Göndermek İçin Tıklayınız

Ziyaretçi Sayacı

Bugün
Dün
Bu Hafta
Bu Ay
Tümü377793