Makaleler - Sıkça Sorulan Sorular

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sistemi

Gösterim: 3202
Yazdır

KEP hizmet sağlayıcısı (KEPHS) vasıtasıyla elektronik iletilerin ;

ilişkin hukuken geçerli delil sağlayan, e-postanın gelişmiş şeklidir.

 

 

KEP Çalışma Modeli

 

 

 

KEP Kullanım Alanları

 

Kayıtlı Elektronik Posta Mevzuat

14.02.2011 tarihli ve 27846 sayılı ve Resmi Gazete;

25 Ağustos 2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete;
  • Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  • Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ
16 Mayıs 2012 tarih ve 28294 sayılı Resmi Gazete;
  • Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ
06.06.2012 tarih ve 2012DK-15259 sayılı Kurul Kararı;
  • Kayıtlı Elektronik Posta Sisteminde Kullanılan İşlem Sertifikasına İlişkin Usul ve Esaslar
06.03.2013 tarih ve 28579 sayılı Resmi Gazete;
  • Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
 
KEP YÖNETMELİĞİ İŞ AKIŞLARI

KEPHS Olmak - Nasıl Başvurulur?


KEPHS Olmak İnceleme ve YetkilendirmeKEP Hesabı - Nasıl Başvurulur?KEP Hesabı - Kullanıma AçmaKEP Hesabı - Kullanıma KapatmaKEPHS - Faaliyetine Son VerilmesiKEP Çalışma Modeli

KEP iletilerinin, alıcının veya göndericinin KEP hesaplarına doğrudan ulaştırıldığı KEP çalışma modeli.

KEP iletilerinin KEPHS’ nin sistemlerinde tutulduğu ve alıcının ya da göndericinin söz konusu iletilere erişebilmesini temînenKEP hesaplarına bir bağlantı adresinin ulaştırıldığı KEP çalışma modeli.

 

KEPHS'nin Yükümlülükleri


Hesap Sahibinin Yükümlülükleri

 

KEP Tebliği Teknik Kriterler

  1. ETSI TS 102 640,
  2. TS ISO/IEC 27001 veya ISO/IEC 27001,
  3. BS 10012, (Veri Güvenliği)
  4. ISO/IEC 27031,(Bilgi ve İletişim Güvenliği İş Sürekliliği) standartlarına uyar.

 

Belgeler

MADDE 10 –(1) KEPHS;

a) TS ISO/IEC 27001 veya ISO/IEC 27001 standardına uygunluğunu,
b) Elektronik imza oluşturma araçlarının;
   i. FIPS PUB 140-2’ye göre seviye 3 veya üzerinde olduğunu veya
   ii. CWA 14167-2’de belirtilen kriterlere uygunluğunu veya
   iii. CWA 14169 standardına uygun ve TS ISO/IEC 15408 (-l,-2,-3)’e veya ISO/IEC 15408 (-1,-2,-3)’e göre en az EAL4+ seviyesinde olduğunu yetkili kurum veya kuruluşlardan alınan belgelerle belgelendirir.

(2) KEPHS, BS 10012 ve ISO/IEC 27031 standartlarına uygunluğunu Kuruma beyan eder.

 

 

KEP Hesapları

Adres Yapısı

Y : 01-99 arasından atanan iki basamaklı bir sayı

Kurumsal Başvuru: Bir tüzel kişiliğin çalışanları veya müşterileri veya üyeleri veya hissedarları adına yaptığı KEP hesabı başvurusuÖrnek Adresler

KEP Rehberi

KEPHS;


Yürürlük

25 Ağustos 2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin yürürlük tarihi 1 Temmuz 2012’dir.

KEPHS olmak isteyenler 1 Mayıs 2012 tarihinden itibaren Kuruma başvuruda bulunabilmektedir.


Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcıları

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT)
TNB Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Ticaret A.ŞŸ. (TNB KEPHS)
TÜRKKEP Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TÜRKKEP)
e-Tebligat

19/01/2011 tarihli ve 6099 sayılı Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

MADDE 1– 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 1inci maddesi değiştirilmiştir.

tarafından yapılacak elektronik ortam da dâhil tüm tebligat, bu Kanun hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılır.

MADDE 2– 7201 sayılı Kanuna 7nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Elektronik tebligat:
MADDE 7/a–(1)Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir.
(2) Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.
(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.
(4) Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 18 –Bu Kanunun;

a) 1 inci maddesiyle değiştirilen 7201 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yer alan elektronik ortamda tebligata ilişkin hüküm yayımı tarihinden bir yıl sonra,
b) 2 nci maddesiyle 7201 sayılı Kanuna eklenen 7/a maddesinin sermaye şirketlerine elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu getiren ikinci fıkrası yayımı tarihinden iki yıl sonra, maddenin diğer fıkraları yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girer.

19 Ocak 2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı